ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ/แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนันสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

Read more