วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

บันทึกข้อความส่ง/ใบคำร้อง/แบบประเมิน/คำชี้แจงอาสาสมัคร/ใบยินยอม โครงการวิจัยที่สามารถยกเว้นหรือเข้าข่ายขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน UPDATE 17-11-65

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย