ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ/แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนันสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

  • Version
  • Download 12
  • File Size 0.00 KB
  • Create Date 16 มีนาคม 2021

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย