บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย​


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ


ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดร.รุ่งการต์ อินทวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา


ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร

รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ


ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ


นางวิลัยพร ยาขามป้อม

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา


นางสาวกานดา ปุ่มสิม

รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและทรัพยากรมนุษย์


นายอิทธิชัย อินลุเพท

รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย


นางสุพัตรา จันทร์รอด

นักวิจัย


นางสาวปรัตถกร พลดาหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายปริญญา จิตรโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวกมลศรี ราชวงษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นายไกรศักดิ์ พรมดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นายปริญญา ยะคันทะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Slider