ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยฯ

Spread the love

ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเดิมเป็นงานฝ่ายหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิจัย และบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538

    ต่อมาปี พ.ศ.2548 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 2. ฝ่ายบริการวิชาการ
 3. ฝ่ายโครงการพระราชดำริ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มีภารกิจที่สำคัญ คือ การจัดตั้งกองทุนอุดหนุนการวิจัย การส่งเสริมงานวิจัย การวิจัยของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัย การประเมินผลโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่าง ๆ ภายนอก รวมทั้งการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ท้องถิ่นและสังคมในหลายรูปแบบ เช่น การประชุม การอบรม การเสวนา การสัมมนาแก่บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของจังหวัดเลยและตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ปรัชญา

    ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์​

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยแก่บุคลากรได้อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองท้องถิ่นสู่สากล
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างเพียงพอ

พันธกิจ​

 1. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
 3. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 4. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 6. พัฒนางานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีรูปแบบที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างเพียงพอ

วัตถุประสงค์​

 1. เพื่อสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการวิจัยและบริการวิชาการให้มีคุณภาพ
 3. เพื่อผลักดันการใช้ผลการวิจัยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีรูปแบบที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างเพียงพอ และส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ

เป้าหมาย​

 1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น
 2. มีระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย
 3. มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ
 4. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
 5. มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้กับการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาท้องถิ่น
 6. มีการเรียนรู้ และดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนโครงการ​

 1. การให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยแบ่งออกเป็น

    1.1 ประเภททุนทั่วไป บริหารโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

    1.2 ประเภททุนทั่วไป บริหารโดย คณะ/สำนัก

    1.3 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน บริหารโดย คณะ

 1. การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีการเผยแพร่บทความวิจัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจแก่บุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้

    2.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ

    2.2 การสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงวารสารระดับชาติและนานาชาติ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ

    2.3 การสนับสนุนนักวิจัยดีเด่น เป็นการให้รางวัลสำหรับบุคลากรที่ไปนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน เช่น ผลงานวิจัยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ฯลฯ