วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากร

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ


ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา


ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร

รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ


ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ


นางวิลัยพร ยาขามป้อม

รักษาการหัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ


ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา


รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย


นายธีรภัทร์ อนุชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและทรัพยากรมนุษย์

นางสุพัตรา จันทร์รอด

นักวิจัย


นางสาวจิตรานนท์ วรรณพงศ์

นักวิจัย


นางสาวปรัตถกร พลดาหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายปริญญา จิตรโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายธนพงษ์ สุนทราวิรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวกมลศรี ราชวงษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร