บุคลากร

Spread the love
รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ


ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา


ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร

รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ


ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ


นางวิลัยพร ยาขามป้อม

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา


นายดุลชาติ ศิริวัลลภ

รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย


นางสุพัตรา จันทร์รอด

นักวิจัย


นางสาวปรัตถกร พลดาหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายปริญญา จิตรโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวกมลศรี ราชวงษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร