วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Archives

ทุนอุดหนุนนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี

แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Read More

คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Read More