Flagship 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน.
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

Conference LRU 2020

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6
" วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง "
ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

previous arrow
next arrow
Slider