Conference LRU 2020

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6
" วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง "
ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์

จัดเวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

อบรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนไผ่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​
จัดอบรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนไผ่​​
ณ​ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย​ (ซำไก่เขี่ย)

previous arrow
next arrow
Slider