อบรมวิเคราะห์พื้นที่เพื่อจัดทำโมเดลแก้จนอำเภอปากชม จังหวัดเลย วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

อบรมวิเคราะห์พื้นที่

Read more

ประชุมแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2

  วันที่ 22 พฤศ

Read more

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคี ภายใต้แผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปี 2

ระหว่างวันที่ 19 – 2

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมการท่องเที่ยว

Read more

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ตามที่ สำนักงานการวิ

Read more