ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความ และเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)

ประชาสัมพันธ์ขยายเวล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริวัชรสุข ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

ขอแสดงความยินดีกับ ผ

Read more

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 8 NEUNIC 2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปล

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก (กองทุน ววน.)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบร

Read more