วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

conference

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 “ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโคร

Read More
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การขับเคลื่อนพลังทางสังคม ด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” The 7th National and International Research Conference 2024: NIRC VII 2024 “Using the BCG Model to Drive Social Power toward Value Creation via Creative Economy”

ประชาสัมพันธ์การประช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 8 และโครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 10

  ขอเชิญบุคลากร

Read More
คลินิกวิจัย LRUสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวสกายวอล์คเชียงคาน ในเขตพื้นที่ของตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยRead More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7″ วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรร

Read More