ประกาศเรื่อง การให้ทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)” ประจำปี 2563

Read more

ประกาศเรื่อง การให้ทุนโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ประจำปี 2563

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                   

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย

                   

Read more