ประกาศการให้ทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บท โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ณ ห้อง Infinity Ballroom ชั้น 1โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565