สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                   

Read more