ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read more