ขอเชิญเข้าร่วม”การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6″

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดดครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนองานวิจัย และผลวิทยานิพนธ์ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th/national/