ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญา และต่อยอดเชิงพาณิชย์

ศูนย์บริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทย่ลัยมาหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม เรื่อผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญา และต่อยอดเชิงพาณิชย์ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผุ้ประกอบการที่หน้าสนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ จะขัดในระห่วางวันที่3-4 พ.ย. 2561 ณห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/