ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยการประปานครหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในกาผลิตในกาผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปา ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์กรการอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำมันดิบ-ผลิต- จ่าย ให้มีเสถียรภาพในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปาการ โดยปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาการการประปานครหลวง(MWA Waterworks Institutte of Thailand: M-WIT)ภายใต้การกำกับของการประปานครหลวง มีความประสงค์ที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการสนับสนุทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับรับข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่งวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีกรอบงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ การบริหาร และแนวปฏิบัติ

สามารถดาวน์เอกสารได้ที่ https://m-wit.mwa.co.th/more_news.php?cid=๓๘