ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

                  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha  University International Conference on Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่ชุมชน

                  กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอเชิญให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha  University International Conference on Interdisciplinary Research  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.buuconference.buu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์                  : 0 3874 799, 0 3810 2222 ต่อ 2561 – 2562

 

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.