สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

                       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้  1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน  3) อาหารเพื่อคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารทรัพยากรน้ำ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และเว็บไซต์ระบบบริหารการวิจัยของประเทศ (National Research Management System :NRMS) ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นั้น

                       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่อง การวิจัยที่ต้องการขอรับทุน และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย MS word และ PDF  พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ www.nrms.go.th/manual.aspx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักสนับสนุนงานวิจัย

โทรศัพท์              : 02 579 7435 ต่อ 3206,3207,3212

โทรสาร                : 02 579 7693

 

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.