จัดนิทรรศการโครงการ “นิทรรศการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น และได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดนิทรรศการโครงการ “นิทรรศการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบนิทรรศการ เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น จำนวน 50 อปท. โดยสนับสนุนงานวิชาการเพื่อให้เกิดรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหาร ตามบริบทพื้นที่ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ทุกกิจกรรมการดำเนินงานเป็นกระบวนการ “สร้างการเรียนรู้” “สร้างความเป็นพลเมือง” และ “สร้างผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” ในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ ขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ขยายผลในการปฏิบัติจริงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน และได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

ที่ ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
2 เทศบาลตำบลพุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
3 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
4 เทศบาลตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
6 เทศบาลตำบลน้ำสวย เมืองเลย เลย
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เมืองเลย เลย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เมืองเลย เลย
9 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ภูกระดึง เลย
10 เทศบาลตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก

                            การขับเคลื่อนในพื้นที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ผ่านกระบวนการอบรมปฏิบัติการ การติดตาม ประเมินผล และเสริมหนุนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือพัฒนางานด้านการเกษตรระหว่างองค์กรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และเกษตรกร

                             ผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวยังทำให้เกิดระบบการขับเคลื่อนในพื้นที่ (System) เกิดการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทั้งระหว่างองค์กรและการบูรณาการทางวิชาการ (Integration) และทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ในพื้นที่อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค และเกิดเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม

                             โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 1) ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2)ดร.เนตรภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3)ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 1)ดร.อัญชลี โกกะนุช 2)ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ 3)ดร.มาริษา เดอ เบลส์ 4)อาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ 5)อาจารย์นฤมล โสตะ และ6)นางสาวสุภาพร นาชม