ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2562 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                          วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.