สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัยเพื่อปรึกษาหารือ หรือเสนอหัวข้อวิจัยในการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

                            วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัยเพื่อปรึกษาหารือ หรือเสนอหัวข้อวิจัยในการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย