สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมจัดทำแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

                           วันที่ 13 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมจัดทำแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย