เข้าร่วมการประชุม​เชิงปฏิบัติการ​เครือข่าย​ผู้อำ​นวย​การ​สถาบัน​วิจัย​และ​พัฒนา ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ทั่วประเทศ​และคณะทำ​งาน​ โครงการ​ความร่วมมือ​มรภ. – สกว. ระยะที่ 2

                 วันที่​ 5 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุม​เชิงปฏิบัติการ​เครือข่าย​ผู้อำ​นวย​การ​สถาบัน​วิจัย​และ​พัฒนา ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ทั่วประเทศ​และคณะทำ​งาน​ โครงการ​ความร่วมมือ​มรภ. – สกว. ระยะที่ 2 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร