ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ” การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ” รุ่น 1 โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th/web/ok3r1