ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดยางพารา

                       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดยางพารา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเลย และตัวแทนจากภาคเอกชน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย