ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2562

                       วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย