ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563

                        วันที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย