งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

                             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าว แจ้งความประสงค์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร 51143 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.