ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และคณะ/สำนักสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้