กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563 (IP Champion 2020)

Spread the love
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563 (IP Champion 2020)

           กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563 (IP Champion 2020) เพื่อมอบรางวัลให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี และมีส่วนช่วยเหลือหรือส่งเสริม ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงการบริการที่ดี ของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม

            กรมทรัพย์สินทางปัญญาจังขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกดังกล่าวฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ipthailand.go.th และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.