การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8

Spread the love

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทศโนโลยี สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังรวมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์(กลุ่ม 16 คณบดี)Univer State Univer,Unviversity Putra Malaysia และ walaysia และ Wayaysia และ wayne sate Unvesity ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนาาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง:นวัตกรรมและเทศโนโลยีการเรียนการสอน ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยจะเป็นเวทีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ ได้ตีพิมพ์วิชาการสู่สาธารณชนในรดับชาติและนานาชาติ
เชิญชวนส่งบทความบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความและเข้าร่วมในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดไดีที่

http://ietech.kmitl.ac.th/drle2018/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.