วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งเพจ Facebook จิตอาสาภาคอีสานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญในพื้นที่ภาคอีสาน

                                  ด้วยศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 (ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2) แจ้งว่า ได้จัดตั้ง เพจ Facebook “จิตอาสาภาคอีสาน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาที่สําคัญในพื้นที่ภาคอีสาน และเป็นกําลังใจกับจิตอาสาทุกคนที่ร่วมกัน “ทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงขอความร่วมมือ ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้กําลังพลและครอบครัวติดตามเข้าชมพร้อมทั้ง กด like เพื่อติดตาม Facebook “จิตอาสาภาคอีสาน” จังหวัดเลย/ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย (ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดเลย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน พิจารณาดําเนินการ ดังนี้

     1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและครอบครัวติดตามเข้าชมพร้อมทั้ง กด Like ติดตามเพจ Facebook “จิตอาสาภาคอีสาน” ( https://www.facebook.com/จิตอาสาภาคอีสาน-468659780341320/ ) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เป็นกําลังใจให้กับจิตอาสาทุกคนที่ร่วมกัน “ทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

     2. รายงานผลบันทึกหลักฐานการปฏิบัติ ตามข้อ 1 และข้อ 2 (ภาพการประชาสัมพันธ์ การเข้า หน้าเพจ และกด Like บันทึกจํานวนการประชาสัมพันธ์) ให้จังหวัดเลย/ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ทราบ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.