การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “‘งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สุ่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” ในวันที่  21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเผ่ยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทความวิชาการและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยด้วยการนำเสนอภาคบรรยาย และการเสนอภาคโปสเตอร์ จึงขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอ

https://research.kpru.ac.th/conference5/index.php

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.