การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา การตอบรับเป็นเจ้าภาพพร้อมอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมาแสดงประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่10 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ้น….ก้าวไกลสู่สากล ” ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา(อาคาร 31 ชั้น 3)เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพและกาบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผ่ยแผ่ข่าวสารและผงานทางวิชาการ อันจะทำไปสู่การใช้ประโยชน์ และองความรู้ต่างๆในศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้ามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และการศึกษา เชฺิญชวนบุคลากร ส่งบทความ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rdi.nrru.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.