การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย ด้านสิ่งแวดล้อม

Spread the love

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปิดรับข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพตามงบประมาณของโครงการที่รับการจัดสรรและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สวทช. จึงใคร่ขอขยายระเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้ง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund/ ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ขอให้นำส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการดังนี้ 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และ 2. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายโครงการ มายัง สวทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ คลิกที่นี่

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย