กิจกรรม Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2021 งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving a Sustainable Future Through Bio-Circular-Green Economy

Spread the love

Food Innopolis สวทช. ร่วมกับ TMA จัดกิจกรรม Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2021 งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving a Sustainable Future Through Bio-Circular-Green Economy การพัฒนาประเทศไทยสู่ Bio-Circular-Green Economy หรือ “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จำเป็นต้องเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ขยะล้นเมือง ภาวะโลกร้อน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชากร โดย “อาหาร” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการก้าวสู่ Bio-Circular-Green Economy

ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564 (งานสัมมนาออนไลน์ – บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมระบบแปลภาษา*)

พบกับ Food Innopolis International Symposium 2021 ภายใต้แนวคิด Driving a Sustainable Future Through Bio-Circular-Green Economy งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปี ครั้งที่ 4 ที่จะสนับสนุนโอกาสในการเชื่อมต่อวงการอาหารในภูมิภาค อาเซียน เอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มุ่งสู่นวัตกรรมแบบเปิดเพื่อยกระดับขีดความสามารถของวงการอาหารสู่ระดับโลก

รายละเอียดกำหนดการ : www.fiisthailand.com/agenda/

Food Innopolis ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม โดย ท่านจะได้รับโควต้าพิเศษ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี!! ไม่เสียค่าลงทะเบียน

*** ท่านที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2564 เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงานฟรี หากลงทะเบียนเกินกว่าวันที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบัตรเข้าร่วมงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย