คณะนักวิจัยโครงการ “ฟื้นฟูเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่” ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

Spread the love

คณะนักวิจัยโครงการ “ฟื้นฟูเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่” ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะนักวิจัยโครงการ “ฟื้นฟูเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่” ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย นำโดยผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธุ์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้นำชุมชนทั้ง 6 ตำบล ที่อำเภอท่าลี่ จ.เลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย