ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ประจําปี 2563

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ประจําปี 2563

              สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้จัดให้มี “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัย ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ และหลักการสากล 3Rs และเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์อย่างเคร่งครัด มีผลงานจากการใช้สัตว์ ฯ ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ฯ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้นักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และโล่รางวัลสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และเกียรติบัตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดและผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการของผู้ได้รับรางวัล

              สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานหรือสถาบันของท่าน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563” โดยจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม สพสว. IAD 2 รวม 9 รายการๆ ละ 2 ชุด และไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ pdf ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ labanimalsanrct.go.th (โดยแนบไฟล์รูปแบบ pdf) ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.