ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

Spread the love
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

          ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http:nlrc.mol.go.th) ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน ตลอดจนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา สามารถเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลและนำผลงานศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          กระทรวงแรงงานจึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th) ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์และการส่งผลงานดังกล่าวได้ที่ shorturl.at/qAJKV

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย