ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) และขอความร่วมมือมอบหมายผู้แทนเพื่อประสานงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564

Spread the love

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) และขอความร่วมมือมอบหมายผู้แทนเพื่อประสานงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)
และขอความร่วมมือมอบหมายผู้แทนเพื่อประสานงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ในวันจันทร์ที่ 4 – วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ Mitrtown Hat 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นงานเปิดตัวพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act TRIUP Act) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนของรัฐไปใช้ประโยชน์ ช่วยยกระดับและเพิ่มแรงจูงใจให้สถาบันวิจัยและนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตและบริการมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://triupfair.com/main/(เลือกประเภท Visitor) และโปรดตอบ
    แบบสอบถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ผ่านช่องทางที่อยู่ในระบบลงทะเบียน โดยสามามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
  • เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ https://drive.google.com/folderview?id=1KH2VSSfHVFI7aKx-D-6N78d7Hze_IZcR

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
E-mail. FB4_RU@tsri.or.th
โทร. 099-1466265 (นภัสนันน์)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย