วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

                           ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือดําเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนําโดยยุงลายไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาด โดยคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๓ จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ราย เดือนกรกฎาคมมีผู้ป่วยมากที่สุด จํานวน ๑๘,๐๐๐ ราย พื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๒๒๔ อําเภอใน ๖๐ จังหวัด ในขณะที่โรคไข้ปวดข้อยุงลายมีโอกาสที่จะระบาดต่อเนื่อง และสามารถแพร่กระจายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยสถานที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาด ได้แก่บ้านเรือนในชุมชน สถานที่ที่มีคนรวมกันจํานวนมาก เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และโรงพยาบาล รายละเอียดปรากฏในรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓

     สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในสถานศึกษา จึงขอแจ้งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ เพื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันใช้ประโยชน์ในการวางแผนดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา และขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด (มกราคม – มีนาคม) อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงควรดําเนินการทุกสัปดาห์ 

———————-

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0 2039 5569

โทรสาร : 0 2039 5652

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.