ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ ๒๑”

Spread the love

                                 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ กําหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําเวทีวิชาการระดับชาติ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม คณาจารย์สังกัดสถาบัน และผู้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกสถาบันฯ ในรูปแบบการนําเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยายที่ได้รับกา รพิชญพิจารณ์ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุดมศึกษาภาคีเครือข่าย ตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น

                   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมายังหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุมทางวิชาการ วิจัยและวัตกรรมระดับชาติครั้งที่ ๑ ได้ทาง เว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ๔ ที่ http://www.ivene4.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย