ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Spread the love

                                 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กําหนดดําเนินการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (The 3 National Research Conference- CPRU 2020: Research and Innovations for Sustainable and Livable Communities) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

                        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าว ตลอดจนส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๕๑๑๑ ต่อ ๔๑๐๓ อีเมล research@cpru.ac.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.