ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Spread the love

                            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและนําเสนอผลการศึกษางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะ

                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของท่านส่งผลงานเพื่อนําเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ ๓ ในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา ระลึก เบอร์โทร ๐๘๗-๑๘๐๗๙๗๗ คุณวรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์ เบอร์โทร ๐๔๒-๕๑๔๑๘๙๙ หรือ E – Mail : Acaser.edu.pcru@gmail.com โทรสาร ๐๕๖-๗๑๗๑๔๗ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่ http://educon3rd.com/indexCon/index.html   

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.