ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

Spread the love

                           สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๔ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๓ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่า วิกฤติประเทศ “Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis” ในวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบันและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน ๑๒ กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะผ่านเวที่นําเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

                        สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.nida.ac.th “หัวข้อลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือ https://www.zipeventapp.com/e/Innovation-of-Development-Administration-for-Overcoming-the-National-Crisis?fbclid=IwAR1BkWvLGNimKlhkpApEgNkRCDDt19sGTf970Z7XQMYod4lTpdRF6ClY5Rk  เพื่อเข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน ด้วยจักขอบคุณยิ่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐๒-๗๒๗-๓๓๐๐, ๐๒-๗๒๗-๓๓๑๒

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.