ประชาสัมพันธ์และนําเสนอผลงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Spread the love

                             มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจําปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้นําเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยผ่านเวทีนําเสนอผลงานวิชาการและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.benjamitvichakarn2020.org/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 053-819 999 ต่อ 9856 หรือทางอีเมล์ benjamitvichakarn.2020gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.