ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

Spread the love

                                ด้วยกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประจำปี งบประมาณ 2563 จำนวน 4 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

                 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเสนอหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1 ) การพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาคสนามอย่างมืออาชีพ (Smart Survey)

2 ) การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP)

3 ) การใช้งานโปรแกรม QGIS

4 ) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

                             ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม และพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าวและนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตรได้ทางเว็บไซต์ www3.cgistln.nu.ac.th/training และหวังเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคบบัญชา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.