ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทําวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจําปี 2563 ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทําวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจําปี 2563 ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia

                สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการกับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก

                ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 6 (ปี 2021) จำนวน 4 ฉบับ ฉบับละ 200,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 706

โทรสาร. 0 2579 6382

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.