ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

Spread the love

ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอมอบวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ) ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 หรือนับจากวารสารเล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มิถุนายน 2563 ) เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกการตีพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพียง อย่างเดียว

     จึงขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiJo) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มิถุนายน ) และฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม – ธันวาคม ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล journalba@tni.ac.th โทร. 0-2763-2704

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.