ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

Spread the love

ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 หรือนับจากวารสารเล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกการตีพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพียง อย่างเดียว

จึงขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (Thaijo) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tic-thaijo.org/index.php/TNIJournal ซึ่งเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และ มีการเผยแพรปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล journaleng@tni.ac.th โทร. 0-2763-2704

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.